Training 11.09.12

Schwerpunkt enge Mensur + nahe Mensur

  • Wiederholung: Nahe Mensur + Ringen am Schwert
  • Neu: Übergang nahe Mensur zu enger Mensur + Mutieren / Winden aus dem Sprechfenster + Abnehmen